Uspešan menadžer je inteligentna i produhovljena osoba koja odiše elegancijom, dostojanstvom i razvijenom sklonošću prema igri. Voli da pobedjuje, ali se pritom ne koristi nečasnim ili prljavim potezima. Oseća snažnu sklonost prema rešavanju problema. Krase ga znanje, nezavisno ali fleksibilno mišljenje, visoka motivisanost, radoznalost i smisao za humor.
 
 
    

 12 razloga zbog kojih volim svoj posao

 
Pre skoro 40 godina, američki psiholog Douglas Mc Gregor je objavio svoju, sada već čuvenu knjigu "Ljudska strana preduzeća" ("Human side of Enterprise"). Ova knjiga je postala "biblija" za moderne i progresivne menadžere širom sveta i obavezna literatura na koledžima i univerzitetima za menadžment. U najkraćim crtama, Mc Gregor govori da postoje dva tipa menadžera:

"X" menadžeri smatraju:
- da su ljudi po prirodi lenji, da ne vole da rade, i da se opiru promenama
- da su neambiciozni, izbegavaju odgovornost i da vole da ih drugi vode
- da su indiferentni prema potrebama i ciljevima kompanije za koju rade.
U skladu sa tim, ovakvi menadžeri zastupaju stav da ljudima treba narediti šta da rade i kako da rade, da ih treba stalno kontrolisati, i da se mogu motivisati samo sistemom nagrada i kazni.

"Y" menadžeri stoje na stanovištu:
- da će ljudi pod odgovarajućim okolnostima kvalitetno razmišljati, i vrhunski obavljati svoje poslove
- spoljna kontrola i pretnja kaznom nisu jedina sredstva za "stavljanje u pogon" radnog elana. U dobrim uslovima, čovek će sam tražiti odgovornost, i sam sebe usmeravati i kontrolisati da bi ostvario ciljeve na koje se obavezao.

Autor smatra da je ključ za ovakvo razmišljanje i delovanje u rukama menadžera, čija je dužnost da stvori uslove koji će izazvati i motivisati tu energiju i veliki potencijal koji postoji u ljudima. "Y" menadžeri imaju mnogo širi izbor mogućnosti za delovanje, i uvek mogu kada je to potrebno primeniti mere pojačane kontrole i striktne sabordinacije svojstvene menadžerima "X".

Rezultat ovih različitih pristupa je logičan i prirodan, i svodi se na činjenicu da su zaposleni pod "X" rukovodstvom nezadovoljni i frustrirani na poslu, dok oni kojima rukovode "Y" menadžeri, u svom poslu uživaju, i vide u njemu priliku za dokazivanje pred sobom i drugima.

Kako veliki deo svog života ljudi provedu na poslu, zadovoljstvo ili nezadovoljstvo koje tamo doživljavaju, u velikoj meri utiče na lični, porodični i društveni život ličnosti.
U tom smislu, od velikog je značaja da li su menadžeri u vašoj organizaciji tipa "Y". Ako jesu, imate razloga za zadovoljstvo i optimizam.

Budućnost pripada "Y" menadžerima. Zbog toga budite "Y" menadžer - a u svojoj sredini negujte i podržavajte ovakav pristup rukovođenju. U sredinama na čijem je čelu "Y" menadžer, zaposleni će svoje zadovoljstvo na poslu obrazložiti sledećim tvrdnjama:

1. Radim poslove koje najbolje znam da radim, i koje najviše volim

"Radim poslove za koje sam se školovao, i za koje sam stručan i kompetentan. Moji poslovi su definisani i znam njihov značaj, što mi pomaže da ih radim odgovorno, i sa puno samopouzdanja. Koristeći svoje znanje, svoje sposobnosti i veštine, osećam se kao kompletno funkcionalna osoba."
"Y" menadžer zna jake strane svojih ljudi, i u skladu sa tim im delegira poslove. On isto tako zna šta njegovi ljudi vole, i to im omogućava kad je god to moguće.


2. Radim poslove za koje smatram da su važni

"Posao koji smatram važnim, vredi svih mojih napora. Sjajno se osećam, jer znam da će moja energija biti utrošena u proizvod ili uslugu od koje će drugi imati značajne koristi."
"Y" menadžer redovno odvaja vreme da svojim ljudima da do znanja koliko je njihov posao značajan!


3. U okviru svojih ovlašćenja imam potpunu slobodu

"Moja ovlašćenja su precizno utvrđena i definisana i u njihovom okviru imam potpunu slobodu da postupam onako kako smatram da je najcelishodnije. Ovakav pristup podrazumeva veliku odgovornost ali je isto tako prilika da pokažem svoje znanje, kvalitet i kreativnost."

Američki general George Patton je jednom rekao: "Nikad ne recite ljudima kako da urade posao. Kažite im šta treba uraditi i oni će vas iznenaditi svojom ingenioznošću."4. Moj razvoj i karijera su jasno definisani
"Moj pretpostavljeni razgovara sa mnom o mojim jakim i slabim stranama, sa ciljem da mi ukaže na područja na kojima su potrebna poboljšanja. Ovakav pristup me stimuliše da čitam, pohađam seminare i kurseve - i da povećam svoja znanja i veštine. Posledica toga je da znam svoje mesto u organizaciji i svestan sam da je moj lični razvoj u direktnoj vezi sa mojom karijerom i napredovanjem u organizaciji, što me jako motiviše."

"Y" menadžer sa svojim podređenima ima uzajamno dogovorene i utvrđene programe njihovog ličnog razvoja, ulažući pritom svoje znanje, vreme i dobru volju da se ti programi realizuju.


5. Šef me redovno informiše o kvalitetu poslova koje obavljam
"Ja znam svoj opis poslova i standarde vrednovanja, koji su usaglašeni sa mojim pretpostavljenim, o čemu postoji dokument sa mojim potpisom. Sadržaj ovog dokumenta je istovremeno poslovna obaveza mog šefa. Na ovaj način moj pretpostavljeni postaje moj partner i pomagač. U određenim vremenskim razmacima, razgovaramo o kvalitetu poslova koje obavljam, o eventualnim greškama, kako da ih ispravim - i ponovo ne napravim."
"Y" menadžer pomaže svom podređenom da ostvari ciljeve i zadatke koji su zacrtani. Njihovim zajedničkim definisanjem, ti ciljevi su postali zajednički, i dužnost je menadžera da doprinese njihovoj realizaciji.


6. Sa mojim šefom mogu otvoreno razgovarati o svemu

"Divno je osećanje kada sa svojim pretpostavljenim možete započeti razgovor o bilo kojoj temi, i dobiti njegovo mišljenje ili odgovor. To je razlog zašto volim svog šefa, zašto mu verujem, i zašto ga cenim. Pristup pretpostavljenom bez ograda i hijerarhijskih barijera, za mene predstavlja veliku vrednost."

"Y" menadžer podržava i podstiče dobru i otvorenu komunikaciju u svojoj sredini. Organizacije u kojima vlada strah i teskoba nemaju perspektivu.


7. Osećam se sjajno sa ljudima sa kojima radim
"Timski duh i osećanje da ste deo jednog uspešnog tima predstavljaju posebno zadovoljstvo i snažan motiv. Svi smo različiti, ali o tim razlikama pričamo, usklađujemo ih - i odlično sarađujemo. U našoj sredini se kultiviše uzajamno pomaganje, timsko odlučivanje, i konsenzus."

U razvijenom poslovnom svetu se poseban značaj pridaje timskom radu. U.S.A.D. preko 70% kompanija sistemski obučava svoj personal za timski rad.


8. Uključen sam u rešavanje važnih problema
"U kompaniji se uvažava mišljenje svih zaposlenih. Sve ideje i sugestije su dobrodošle, što je veliki motiv za sve zaposlene da se aktivno uključe u pronalaženje najboljih rešenja. Izbegavamo "sastančenje", i po potrebi stvaramo operativne timove za rešavanje konkretnih problema."

"Y" menadžer pridaje značaj i važnost svakom članu svog tima, nastoji da ih "obogati" novom praksom i "naoruža" novim iskustvima.9. Moja firma ima dobar "imidž" u javnosti

"Divno je i izazovno raditi u firmi o kojoj u javnosti vlada dobro mišljenje, čiji su proizvodi i usluge traženi i cenjeni. Veliko je uživanje širiti dobre vesti o svojoj sredini. Politika kompanije je da svi zaposleni budu informisani o događajima u firmi, i ističe se značaj svakog zaposlenog u podizanju renomea firme. Dobar "imidž" kompanije posledica je dobrog identiteta, kvalitetnog rada i kvalitetnog odnosa."

"Y" menadžer prvenstveno vodi računa da se stvori dobar identitet kompanije, koji se zatim lako pretvori u "imidž". Svaki zaposleni u tom velikom i važnom poslu ima svoje mesto i značaj.10. Kompanija ima misiju i viziju

"Kompanija ima jasnu misiju i viziju koju smo zajednički doneli, prihvatili i na kojoj istrajavamo. Znamo koje je naše mesto i uloga na tržištu, šta želimo da postignemo, i kuda želimo da stignemo."
Budućnost imaju samo oni koji o budućnosti razmišljaju. Zato, budite vizionar!


11. Opredeljenje moje firme je - znanje

U mojoj firmi se kultiviše atmosfera u kojoj ljudi mogu da unapređuju svoje znanje i razvijaju svoje sposobnosti i veštine:
- redovno se održavaju seminari
- firma je pretplaćena na knmjige i časopise
- zaposlenima se pruža prilika da objavljuju svoje radove
- pretpostavljeni daju primer, i ističu dobre primere
- učenje i znanje su osnovni kriterijumi napredovanja."


12. Volim svoj posao, jer mi moj angažman i učinak obezbeđuju:
- materijalnu i društvenu sigurnost
- korektno vrednovanje mojih rezultata
- mogućnost napredovanja i uspešnu karijeru
- sigurnu budućnost
- moderno i progresivno rukovođenje