Uspešan menadžer je inteligentna i produhovljena osoba koja odiše elegancijom, dostojanstvom i razvijenom sklonošću prema igri. Voli da pobedjuje, ali se pritom ne koristi nečasnim ili prljavim potezima. Oseća snažnu sklonost prema rešavanju problema. Krase ga znanje, nezavisno ali fleksibilno mišljenje, visoka motivisanost, radoznalost i smisao za humor.
 
 
    

 PRODUKTIVNOST I PROFIT

 
Profit je vrhunski kriterijum uspešnosti svake organizacije.
 
prof Peter Drucker

Produktivnost i profit predstavljaju dve strane iste pojave, dva ugla gledanja na isti proces - "proces kontinuiranog uspešnog poslovanja" kome teži svaka moderna organizacija. U uslovima globalnog svetskog tržišta, pitanje produktivnosti, i profita kao njene posledice, uslova i smisla, postavlja se kao ključno pitanje svakog organizovanog delovanja koje je usmereno na ostvarenje profita. Profita nema bez produktivnosti, niti može biti produktivnosti, ukoliko iza nje ne sledi novi kvalitet (u profitnim organizacijama definisan kao profit).

Prema rečima prof Druckera, "produktivnost predstavlja bogatstvo naroda ", jer omogućava da se deo novostvorenih vrednosti pretoči u povećani kvalitet života širokih društvenih slojeva. Jedan drugi Amerikanac, Calvin Coolidge potvrđujući navode prof. Druckera, rekao je da "civilizacija i produktivnost idu ruku pod ruku". To je razlog zbog koga se u svim, a posebno u visokorazvijenim zemljama istražuju i pronalaze načini za povećanje produktivnosti.


DEFINICIJA
Produktivnost je mera uspešnosti obavljanja nekog posla u odnosu na upotrebljene resurse. Preneseno na mikro - nivo, analogno rečima prof. Druckera, može se reći da "produktivnost predstavlja bogatstvo organizacije".

Zavisno od toga da li svoje poslove obavljaju ili svoje ciljeve postižu, menadžeri se dele na efikasne i neefikasne. Ipak, menadžer može biti efikasan, jer postiže ciljeve, ali ne mora biti produktivan, jer za njihovo ostvarenje troši previše resursa. Dakle, efikasnost se može zamisliti bez produktivnosti, ali nema produktivnosti bez efikasnosti. Zbog toga je zadatak menadžera da vodi računa o ravnoteži između efikasnosti i produktivnosti.

U uslovima savremenog načina poslovanja, stalne i pojačane konkurencije, ograničeni resursi činilac su o kojem menadžeri takođe moraju voditi računa. U nastojanju da se ostvare organizacijski ciljevi, uvek će nedostajati novca ili vremena, ljudi ili sirovina, mašina ili svega toga zajedno. Uspešni, bolje reći produktivni menadžeri su oni koji su u stanju da u takvim uslovima, obave što više posla sa što manje utrošenih resursa.

Ako produktivnost definišemo kao:

PRODUKTIVNOST = Ostvareni rezultati / Potrošeni resursi

može se reći da postoje 4 osnovne mogućnosti:

- ako izlazna vrednost ostaje ista a troškovi rastu - produktivnost opada
- ako izlazna vrednost ostaje ista a troškovi padaju - produktivnost raste
- ako se izlazna vrednost povećava a troškovi ostaju isti - produktivnost raste
- ako se iz lazna vrednost smanjuje a troškovi ostaju isti - produktivnost opada


MERENJE PRODUKTIVNOSTI
Mogućnost merenja rada zaposlenih predstavlja ključni činilac da se uopšte može govoriti o produktivnosti i njenom povećanju. Zbog toga je za svaki posao ili svaku operaciju neophodno ustanoviti metod pomoću koga će se utvrditi koliko vremena je potrebno potrošiti da se operacija ili aktivnost uspešno obavi. Tek u slučaju kada postoji standard obavljanja posla i na osnovu upoređenja sa njim, može se govoriti o smanjenju ili povećanju produktivnosti. Istraživanja vršena u S.A.D. pokazuju da zaposleni u uobičajenim okolnostima obavljaju tek 50 - 60% posla koji je realno očekivati da bude ispunjen. To govori da su mogućnosti za povećanje produktivnosti i potencijalno povećanje profita ogromne.

Prilikom merenja produktivnosti, potrebno je utvrditi:
- trenutnu produktivnost upoređenu sa standardima koji postoje u organizaciji
- trenutnu produktivnost upoređenu sa produktivnošću drugih sličnih organizacija "-
- razloge za nezadovoljavajuću produktivnost, kojoj mogu biti razlog sledeći uzroci:

* loše planiranje, neadekvatan budžet ili nezadovoljavajući sistem kontrole
* neefikasni metodi ili sistemi rada
* zaostatak u tehnološkim rešenjima, automatizaciji i kompjuterizaciji
* nekvalitetan menadžment
* nemotivisani zaposleni
* loše plaćeni zaposleni
* restriktivna praksa i nepotrebne procedure
* nezadovoljavajući nivo treninga i obuke
* postojanje nepotrebnih gubitaka i troškova


PRODUKTIVNOST I ˝LJUDSKI FAKTOR˝
Produktivnost se može povećati ili zahvaljujući tehnološkim unapređenjima (automatizacija, kompjuterizacija itd.), ili povećanjem doprinosa "ljudskog faktora". Kako se menadžment bavi prvenstveno ljudima, za nas je zanimljiv ovaj aspekt povećanja produktivnosti.

Ključni činioci koji utiču na "ljudski faktor" su sposobnost ljudi, njihovo znanje i motivacija. Ipak prilikom uvođenja programa povećanja produktivnosti, prva stvar koju treba prevladati je apatija. Veoma je važno da menadžeri, kao i drugi zaposleni shvate i prihvate da je povećanje produktivnosti u njihovom interesu. To naravno, nije lako. Za to su potrebne značajne liderske i druge veštine top - menadžmenta, kao i pozitivni programi koji će obezbediti motivisanost zaposlenih, njihovo uključenje u program i doprinos njegovom uspešnom ostvarenju.

Za uspešnu "kampanju povećanja produktivnosti" potrebno je nekoliko elemenata:

- dobro isplaniran program zasnovan na numeričkom merenju produktivnosti, sa jasnim ciljevima i precizno utvrđenim vremenskim rasporedom aktivnosti

- saglasnost i posvećenost programu - menadžera i ljudi koji će program direktno nadgledati

- podrška zaposLenih uvođenju i sprovođenju programa, uz dobru pripremu kao i pružene garancije za njihovu materijalnu sigurnost

- jasno stavljanje do znanja da će korist od pozitivnih posledica programa imati svi uključeni - kako sama organizacija tako i svi menadžeri i zaposleni


Ove zahtevne kriterijume, nije lako ispuniti jer su u početku svi koji treba da budu uključeni u program manje ili više sumnjičavi, bojeći se da se ne otkriju njihove slabosti, plašeći se promena ili ugrožavanja svoje egzistencije. To su sve strahovi koje treba nadvladati, jer kako kaže jedna poslovica "kada emocije uđu na vrata razum izlazi kroz prozor". lmajući ovu činjenicu u vidu, ključni zadatak top - menadžmenta (koji treba da inicira program, iza njega stane i da njim rukovodi), je da koristeći svoje znanje i veštinu komunikacije, ubedi sve zaposlene u značaj programa i uključi ih u njegovo sprovođenje. Ukoliko menadžment uspe u nastojanju
da se zaposleni dobrovoljno uključe u program povećanja produktivnosti, oni će se identifikovati i sa rezultatom programa. To će smanjiti ili eliminisati otpore koji inače postoje prema promenama, i osigurati njihovu kooperaciju. Na taj način, program će postati "njihov", a ne nešto što je nametnuto sa strane.


POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI PODREĐENOG KROZ SUSRET U ˝4 OKA˝

Predlozi i sugestije podređenih predstavljaju dragocenu vrednost za sve organizacije. Podređeni čije se ideje i predlozi uvažavaju prilikom postavljanja ciljeva ili donošenja

- svakodnevnih odluka osećaju se vrednim i poštovanim, svesni da imaju važan udeo u uspehu organizacije. U tom slučaju više se trude i angažuju u ispunjenju ciljeva i sprovođenju odluka. Evo nekoliko ideja koje će vam pomoći da komunikacija sa vašim podređenima bude što kvalitetnija. Odgovornost za to je na vama!

Otkrite šta je na umu vašeg podređenog tako što ćete:
- održati sastanak sa njim na mirnom i prijatnom mestu u vreme koje nije stresno, kada ćete moći na miru i opušteno sa njim razgovarati.

- pozovite podređenog da bude otvoren i iskren. Ohrabrite ga da slobodno iznese svoje mišljenje kako o problemima tako i o šansama jer ćete možda čuti rešenja do kojih vi niste došli, ili saznati za probleme za koje do tada niste znali da postoje.

- pitajte ga kako možete da mu pomognete da bolje radi svoj posao, da li možda svojim postupcima otežavate njegov rad i da li treba da promenite svoj način komunikacije sa njim da bi se zajednički posao bolje obavljao.

- pripremite se da čujete i kritičke tonove! Nemojte reagovati negativno ili defanzivno. Naprotiv, budite zahvalni, i prihvatite primedbe kao dobronamerne savete koji će vam pomoći da svoj posao radite bolje.