Uspešan menadžer je inteligentna i produhovljena osoba koja odiše elegancijom, dostojanstvom i razvijenom sklonošću prema igri. Voli da pobedjuje, ali se pritom ne koristi nečasnim ili prljavim potezima. Oseća snažnu sklonost prema rešavanju problema. Krase ga znanje, nezavisno ali fleksibilno mišljenje, visoka motivisanost, radoznalost i smisao za humor.
 
 
    

 ZNANJE - INTELEKTUALNI KAPITAL

 
Ukupno ljudsko znanje nastalo do 1900. godine udvostručeno je do 1950. godine. Od tada se celokupno ljudsko znanje udvostručava svakih 5 - 8 godina.
Istraživanje Stanford univerziteta (SAD)
 
Ovaj fascinirajući podatak osim što sam po sebi predstavlja zanimljivost, ima neslućene implikacije na naš svakodnevni život - privatni i poslovni. Na privatnom planu ova "eksplozija" znanja ima za posledicu da zemlje i pojedinci kojima su novoosvojena znanja na raspolaganju stiču velike potencijale za kontinuirano povećanje životnog standarda, kvaliteta života i bogatstva uopšte. Na poslovni život pojedinaca, organizacija, država i sveta posmatranog u celini, ove ogromne, ubrzane i svakodnevne promene utiču na način koji će u svakom pogledu i značajno izmeniti dosadašnji način života.

Na pragu novog milenijuma susrećemo se sa ogromnim promenama:
- život, društvo i ekonomija postaju sve složeniji
- vreme u kojem živimo je nepredvidivo
- priroda poslova se radikalno menja
- sve više poslova nestaje usled tehnoloških promena
- prošlost sve manje može biti oslonac i putokaz za budućnost.

Već sada je teško predvideti koja znanja i veštine će biti potrebne i tražene za narednih 10 godina. Cl većini profesija znanje se duplira svakih nekoliko godina, što znači da znanje svakoga od nas treba da se duplira svake 2 - 3 godine samo da bi "držali korak" sa promenama. Oni koji to ne budu činili neumitno će zaostajati!

Društva u kojima se vrednuje znanje kao resurs, koja ulažu u obrazovanje i nauku, u kojima je razvijena informacijska infrastruktura i u kojima se visoko ceni individualnost, sposobnost i kreativnost pojedinaca i organizacija, sa pravom se mogu nazvati inovativnim društvima (neko ih naziva i inteligentnim društvima).

 

* Japan je još 1980. godine doneo stratešku odluku da japanska privreda promeni strategiju razvoja. Umesto investiranja u tešku industriju i petrohemiju, težište ulaganja pomereno je na delatnosti koje počivaju na ljudskom umu i znanju i koje troše malo energije i sirovina. Rezultate te vizionarske odluke vidimo danas !

* Podatak da se u SAD broj zaposlenih u delatnostima visokog znanja, kao što su profesionalne i poslovne usluge izjednačio sa brojem zaposlenih u industriji (gde je broj zaposlenih u stalnom padu), potvrđuje da je broj "organizacija znanja" u stalnom porastu.

* Engleska Kraljica Elizabeta II, u svom govoru u engleskom parlamentu, 14. maja 1997. godine, rekla je: "Edukacija mladih ljudi biće najveći prioritet moje Vlade. Ona će raditi na podizanju standarda znanja u školama, koledžima i univerzitetima, kao i na promovisanju doživotnog učenja na radnom mestu." Stupivši prošle godine na mesto Predsednika Vlade Velike Britanije koja će uvesti zemlju u XXI vek, Tony Blair, rekao je da njegova Vlada ima tri osnovna prioriteta: "Edukacija, edukacija i edukacija"! Ovo svoje opredeIjenje Tony Blair je potvrdio imenovanjem "prvog državnog Podsekretara za Doživotno Učenje" (first Under-secretary of State for Lifelong Learning).

U današnje vreme mnoge organizacije su svesne da je jedini način da se osvoji i zadrži komparativna prednost - učiti brže od konkurencije. Zbog toga se sve više kompanija trudi da usvoji i primeni koncept "organizacije znanja" i na taj način ostvari prednost na tržištu. Najbolji primer "organizacije znanja" svakako predstavlja "Microsoft" Bili Gates- a. U vrednosti deonice ove kompanije nominalne vrednosti 70 USD, samo 7 USD predstavlja knjižnu - vidljivu (tangible) vrednost. Drugim rečima, na 1 USD knjižne vrednosti dolazi 9 USD nevidljive (intangible) vrednosti - koju najvećim delom čini znanje !

"Organizacije znanja" spremne na brzo učenje karakteriše:
- brzo reagovanje na želje kupaca (potrošača) tako što će se nove informacije brzo pretočiti u znanje koje će se iskoristiti na način koji će kupcu doneti novu vrednost
- savladavanje novih tehnoloških dostignuća i njihova primena u cilju kvalitetnije usluge kupaca
- smanjenje vremenskih ciklusa gde god je to moguće
- spremnost na inovacije (koje se dešavaju u ambijentu u kome vlada međusobno poverenje i sloboda da se preuzme rizik)
- samopouzdanje i prilagodljivost na promene u okruženju
- inicijativa, odlučno i "bezbolno" sprovođenje svih neophodnih promena

Vreme je da menadžeri počnu da gledaju svoje organizacije kroz prizmu znanja, kako bi taj "intelektualni kapital" došao do punog izražaja, donoseći svim članovima organizacije novi profit i nove šanse. Da se podsetimo, definicija menadžera 21, veka glasi: "Menadžer je osoba odgovorna za svoje znanje, i znanje svojih podređenih" !
U tom svetlu, potrebno je utvrditi šta je to što čini intelektualni kapital organizacije, vrednovati ga na pravi način, i potom "raširiti" po celoj organizaciji. Ukoliko se to ne učini, može se desiti da "intelektualno" najvredniji pojedinci ili najbolje ideje ostanu neiskorišćeni, ili čak napuste organizaciju!

Inteligencija postaje kapital onog momenta kada donese novi kvalitet ili novu vrednost. Shodno tome, "intelektualnim kapitalom" može se nazvati samo ono znanje koje je primenjivo i koje ima praktičnu korist.
Švedska kompanija Scandia, koja se bavi finansijskim uslugama, prva je firma u svetu koja je 1995., u svom godišnjem finansijskom izveštaju u posebnom odeljku izrazila vrednost svog intelektualnog kapitala. Zahvaljujući svom vizionarskom radu, Šveđanin Leif Edvinsson postao je poznat kao prvi direktor Intelektualnog kapitala u istoriji.ŠTA JE ZNANJE?

Odgovor na ovo pitanje dao je jedan drugi Šveđanin - Karl Erik Sveiby u svojoj knjizi "Novo Organizaciono Bogatstvo", definišući znanje kao individualno, nečujno, usmereno na akciju, bazirano na pravilima i u stalnim promenama.

S obzirom na kompleksnost termina, znanje se izražava kao KOMPETENTNOST.

Kompetentnost predstavlja VOLUMEN DELOVANJA, i sastoji se od 5 međusobno zavisnih elemenata:
1. EKSPLICITNO ZNANJE uključuje činjenice, sakupljene formalnom edukacijom
2. VEŠTINE čine umetnost "znati kako", koja se dobija treningom i praksom
3. ISKUSTVO se zasniva na uspesima i greškama iz prošlosti
4. VREDNOSTI predstavljaju čovekov filter o tome da li radi prave stvari
5. DRUŠTVENA MREŽA koju čine čovekovi odnosi sa drugim ljudima i kultura koju nosi iz ambijenta

U vremenu, koje je pred nama, učenje postaje lična odgovornost.
Ljudi treba da preuzmu odgovornost za svoje znanje i kvalitet posla koji obavijaju, ne čekajući da inicijative za sticanje znanja stignu od viših nivoa menadžmenta.

Uvažavajući ove činjenice, može se zaključiti da budućnost i perspektivu imaju ona društva, organizacije i pojedinci koji budu imali neophodna znanja i veštine koji će im omogućiti da nadvladaju tako moćne i međusobno povezane sile kao što su brzina promena, složenost okruženja i nesigurnost vremena. U svojoj knjizi "Ubrzano učenje za 21. Vek", autori Colin Rose I Malcolm Nichols kažu da budućnost pripada onima koji uspešno savladaju 3 stvari:

- ubrzano učenje
- veća memorija
- kreativno razmišljanje

Na dobar i siguran posao moći će da računaju samo oni pojedinci koji budu prilagodljivi uslovima i vremenu, kao i oni koji budu stalno obnavljali i inovirali stara i sticali nova znanja.
Za neke ljude ovakvi trendovi mogu izgledati sumorno ili čak zastrašujuće. Za druge, ovo novo vreme predstavlja šansu i izazov. (U svakom slučaju, kako ćemo "proći" u vremenu koje je pred nama, zavisi isključivo ili u najvećoj meri od nas samih. Svi držimo sudbinu u svojim rukama !