Preuzmi Top Listu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Umesto da se sami reklamirate, mnogo je uverljivije da to, u vaše ime, uradi neko drugi. Uvek je VREDNIJE i EFEKTNIJE kada pohvele za vaš sajt stižu iz nekog drugog, nezavisnog i objektivnog izvora...
 
Ako želite da se pohvalite dobrom pozicijom u okviru vaše nacionalne Top Liste, obaveštavamo Vas da postoji mogućnost da željenu Top Listu od sada prikazujete na svom sajtu. Dovoljno je da selektujete priloženi HTML kod i uz pomoć COPY & PASTE prekopirate priloženi HTML kod na vašu stranicu.
 
 
 
Sledi objašnjenje korišćenih parametara koji će vam omogućiti da izgled podataka u ifram-u potpuno prilagodite uslovima koji vladaju na vašem sajtu:
 
 marginwidth
 iframe margina  (default = 0)
 marginheight
 iframe margina  (default = 0)
 height
 visina iframe-a  (default = 430)
 width  širina iframe-a (default = 273)
 toplista  izbor top liste (default = YU)  (YU=Srbija, HR=Hrvatska, SI=Slovenija, MK=Makedonija, BA=BiH, CG=Crna Gora, EXYU=exYugoslavija) 
 start  početna pozicija koja se prikazuje  (default = 1)
 max  max. pozicija koja se prikazuje  (default = 20)  ( Maksimalna dozvoljena vrednost zavisi od izabrane top liste i broja sajtova za koje je RADANPRO trenutno spreman da garantuje. To su sledeće vrednosti: YU=300, HR=200, SI=100, MK=100, BA=100, CG=50 i EXYU=500; Minimalna dozvoljena vrednost ovog parametra je 5; Ovaj parametar mora biti ceo broj koji je deljiv sa 5;)
 bgcolor  boja iframe podloge  (default =FFFFEE)
 hdcolor1  boja zaglavlja1 (pogledaj sliku)  (default = 00CCFF)
 hdcolor2  boja zaglavlja2 (pogledaj sliku)  (default = 003399)
 inkcolor1  boja slova u zaglavlju1  (default = 005599)
 inkcolor2  boja slova u zaglavlju2  (default = FFFFFF)
 linecolor  boja granične linije između kolona  (default = E0E0FF)  
 bordercolor  boja okvira  (default == 003366)
 color1  osnovna boja podloge  (default = FFFFFF)
 color2  boja podloge za dobijanje "zebrastog" efekta  (default = F8F8FF)
 rankcolor  boja ispisanih brojeva u koloni Rank  (default = 006699)
 alexacolor1  boja Alexa rejtinga (default = 006633) Označava skok rejtinga - default je zelena
 alexacolor2  boja Alexa rejtinga (default = FF0000) Označava pad rejtinga - default je crvena
 urlcolor  boja linka (default = 0000FF)  Ovde skrećemo pažnju da se posećeni linkovi označavaju bojom rankcolor a trenutno aktivni link, bojom alexacolor2.
 urlid  url id sajta koji želite da istaknete (default = 9999) Umesto default vrednosti 9999, unesite na primer šifru svog sajta i kada top lista bude prikazana, uz vaš sajt će se nalaziti marker koji će voditi do dodatnih informacija o vašem sajtu...
 logo  uključi ili isključi logo u gornjem levom uglu (default =ON)
 language  izbor jezika (default = YU)  (YU=Srpski, HR=Hrvatski, SI=Slovenački, MK=Makedonski, BA=Bosanski, CG=Crnogorski)  (Za sada se za vrednosti parametra: YU, HR, BA i CG prikazuje identičan tekst)
 urltitle  uključi ili isključi tekstualni opis linka (default =ON)
 name  zamenite TOP xyz svojim tekstom (default =N/A) (Primer: name=NAJBOLJI SAJTOVI),
 size  veličina slova koja se koristi u parametru name (default = 5)
Slika 2 - opis korišćenih parametara
 
 
 
PRIMER 1.
Evo i prvog primera. Ako samo prekopirate HTML kod na svoju stranicu (bez ikakve izmene) dobićete izgled top liste kao u primeru 1. (Napomena: Da smo stavili parametar max=12, tada bi bilo prikazano prvih 15 sajtova. Da smo stavili max=57, bilo bi prikazano prvih 60 sajtova itd. Nadamo se da ste saglasni da prikazivanje TOP 12 ili TOP 57 i nema nekog smisla?! :))
SUGESTIJA: Ako nemate mogućnost da potrošite desetak minuta da tačno prilagodite izgled generisane Top Liste koloritu vašeg sajta - preporučujemo da bar postavite parametar bgcolor na osnovnu boju podloge (default =FFFFCC - svetlo žuta). U našem slučaju, s obzirom da je boja naše podloge bela (FFFFFF), dovoljno bi bilo postaviti bgcolor=FFFFFF i svetlo žuti okvir bi nestao. :)
 
 
 
PRIMER 2.
U primeru 2. vršimo prilagođavanje HTML koda uslovima sajta. Ako je vaš sajt iz Makedonije postavite topliste=MK i language=MK. Ako želite da prikažete samo prvih 15 sajtova, tada postavite parametar max=15. Pored toga izvršili smo promenu dimenzija iframe-a i postavili height="312" i width="252". Ako je na primer vaš sajt www.blog.com.mk tada treba postaviti parametar urlid=8125 da bi taj sajt bio posebno istaknut.
 
 
 
PRIMER 3.
U ovom primeru prikazujemo prvih 10 sajtova iz Crne Gore. Parametri su toplista=CG i max=10. Pored toga, izvršili smo i skraćenje prikaza iframe-a tako da je parametar height=242.  Postavili smo i parametre hdcolor1=FFCC00, hdcolor2=FF9933, color1=FFDD00, color2=FFC800, inkcolor1=000000. Isključili smo border sa bordercolor=FFFFFF a postavljanjem parametra linecolor=000000 istakli graničnu liniju između kolona.
 
 
 
PRIMER 4a.
PRIMER 4b.
Ako vam smeta logo koji se nalazi u gornjem levom uglu, jednostavno ga isključite sa logo=OFF. Umesto njega, u donjem desnom uglu, pojaviće se mali pravougaonik sa ispisanim "Powered by RadanPro". Za ispis na slovenačkom jeziku podesite parametar language=SI. Ako želite da isključite tekstualni opis sajta, tada jednostavno postavite urltitle=OFF. U primeru 4a je uključen (default vrednost), a u primeru 4b je isključen tekstualni opis linka. U primeru 4b je korišćen i parametar name=TvojNaslov tako da heder može da bude ispisan u skladu sa vašim potrebama. Veličinu slova ispisanog teksta kontrolišete parametrom (size). U ovom primeru, ovaj parametar ima vrednost size=3.
 
 
 
PRIMER 5.
Na ovom primeru smo želeli da pokažemo kako je moguće prikazati celu zvaničnu top listu HR TOP 200, a da se pri tom ne zauzme previše prostora na stranici. U ovom primeru su parametri ifram-a height="158" i width="280".
 
 
 
PRIMER 6.
Na primeru 6. možete naučiti kako da prikažete samo deo top liste. U ovom primeru prikazani su sajtovi sa BiH Top Liste i to od rednog broja 30 do 50. To se postiže postavljanjem parametara start=30 i max=50. Takođe, možete uočiti da je promenjena boja linkova kao i boja ispisa podataka u okviru kolone Alexa i kolone Rank. To se postiže promenom parametara alexacolor1, alexacolor2 i rankcolor.
 
 
 
PRIMER 7. - SPECIJALNE TOP LISTE - LISTE PO ZAHTEVU KORISNIKA
I na kraju, u primeru 7. dat je prikaz specijalne (naručene) liste sajtova. Ovi sajtovi su u početkom 2007. godine bili obuhvaćeni projektom MOSS - koji je sproveden u Sloveniji. U ovom primeru se koriste jedan parametar koji nije opisani na početku teksta jer se odnose samo za slučaj top listi po zahtevu korisnika. To je parametar (switch) koji je postavljen na sw=1 (inače, default vrednost mu je 0). Ovaj parametar se ne nalazi u default HTML kodu pa ga je potrebno dopisati. Kao što smo videli u primeru 4b, Ispis u header-u je omogućen parametrom name=MOSS 2007. vs Alexa. Još jednom napominjemo da se veličina slova kontroliše parametrom (size) i u primeru 7 je ovaj paramatar size=2. Naravno, u zavisnosti od od dužine teksta, možete smanjivati ili povećavati veličinu slova. Pogledajte PRIMER...
 
 
 
  PALETA BOJA 
000000
000000
003300
006600
009900
00CC00
00FF00
330000
333300
336600
339900
33CC00
33FF00
660000
663300
666600
669900
66CC00
66FF00
333333
000033
003333
006633
009933
00CC33
00FF33
330033
333333
336633
339933
33CC33
33FF33
660033
663333
666633
669933
66CC33
66FF33
666666
000066
003366
006666
009966
00CC66
00FF66
330066
333366
336666
339966
33CC66
33FF66
660066
663366
666666
669966
66CC66
66FF66
999999
000099
003399
006699
009999
00CC99
00FF99
330099
333399
336699
339999
33CC99
33FF99
660099
663399
666699
669999
66CC99
66FF99
CCCCCC
0000CC
0033CC
0066CC
0099CC
00CCCC
00FFCC
3300CC
3333CC
3366CC
3399CC
33CCCC
33FFCC
6600CC
6633CC
6666CC
6699CC
66CCCC
66FFCC
FFFFFF
0000FF
0033FF
0066FF
0099FF
00CCFF
00FFFF
3300FF
3333FF
3366FF
3399FF
33CCFF
33FFFF
6600FF
6633FF
6666FF
6699FF
66CCFF
66FFFF
FF0000
990000
993300
996600
999900
99CC00
99FF00
CC0000
CC3300
CC6600
CC9900
CCCC00
CCFF00
FF0000
FF3300
FF6600
FF9900
FFCC00
FFFF00
00FF00
990033
993333
996633
999933
99CC33
99FF33
CC0033
CC3333
CC6633
CC6633
CCCC33
CCFF33
FF0033
FF3333
FF6633
FF9933
FFCC33
FFFF33
0000FF
990066
993366
996666
999966
99CC66
99FF66
CC0066
CC3366
CC6666
CC9966
CCCC66
CCFF66
FF0066
FF3366
FF6666
FF9966
FFCC66
FFFF66
FFFF00
990099
993399
996699
999999
99CC99
99FF99
CC0099
CC3399
CC6699
CC9999
CCCC99
CCFF99
FF0099
FF3399
FF6699
FF9999
FFCC99
FFFF99
00FFFF
9900CC
9933CC
9966CC
9999CC
99CCCC
99FFCC
CC00CC
CC33CC
CC66CC
CC99CC
CCCCCC
CCFFCC
FF00CC
FF33CC
FF66CC
FF99CC
FFCCCC
FFFFCC
FF00FF
9900FF
9933FF
9966FF
9999FF
99CCFF
99FFFF
CC00FF
CC33FF
CC66FF
CC99FF
CCCCFF
CCFFFF
FF00FF
FF66FF
FF99FF
FFCCFF
FFFFFF
Postavi kursor na željenu boju
 
 
 
Za slovenački prevod, zahvaljujemo se webmasteru sajta www.raziskovalec.com
Za makedonski prevod, zahvaljujemo se webmasteru sajta
www.tema1.net
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!