Kliknite ovde za prelazak na glavnu stranicu sa RadanPro oglasima!
   KOMERCIJALNI OGLASI
   FORMULAR ZA UNOS KOMERCIJALNOG OGLASA
 
 
Obavezna polja su označena zvezdicom (*)
Molimo Vas da što preciznije izaberete rubriku:
*
Tekst oglasa koji će se videti u okviru kategorije (max, 60 znakova) :
*
Unesite drugi deo teksta (max. 180 znakova):
*
Unesite preostali tekst oglasa (max. 180 znakova):
*
Ponuda / Potražnja:
*
Oglas prikazati uz kategoriju 1:
*
Oglas prikazati uz kategoriju 2:
*
Oglas prikazati uz kategoriju 3:
*
Unesite vašu E-mail adresu:
*
Telefon (fiksni):
  
Telefon (mobilni):
  
Fax :
  
Izaberite trajanje oglašavanja :
*
Ime i prezime :
  
Naziv firme - preduzeća:
  
Adresa:
  
Poštanski broj:
    Mesto:
Vaša WEB Adresa (URL ako postoji):
    Primer: http://www.radanpro.com/
LOGO (komentar) :
  
FOTOGRAFIJA (komentar) :
  
Vidljivi komentar ispod fotografije :
  
Širina fotografije u pikselima :
  
Visina fotografije u pikselima :
  
Veliki banner 468x60 (komentar) :
  
Download (komentar) :
  
Poručivanje (komentar) :
  
PORUDŽBENICA Subject (zaglavlje porudžbenice) :
  
PORUDŽBENICA (inicijalni tekst poruke) :
  
BOJA STRANICE :
   (Za naredna četiri polja koristite PALETU BOJA koja se nalazi na kraju ove stranice)
BOJA FORMULARA :
  
BOJA POZADINE ZA FOTOGRAFIJU (ako je manja od 240x240 piksela) :
  
BOJA SLOVA :
  
Komentar koji se pojavljuje kada posetilac postavi kursor na marker :
  
  Ovo su osnovni podaci! Ako bude bilo potrebno, ostale podatke dostavićete naknadno;
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PALETA BOJA 
000000
000000
003300
006600
009900
00CC00
00FF00
330000
333300
336600
339900
33CC00
33FF00
660000
663300
666600
669900
66CC00
66FF00
333333
000033
003333
006633
009933
00CC33
00FF33
330033
333333
336633
339933
33CC33
33FF33
660033
663333
666633
669933
66CC33
66FF33
666666
000066
003366
006666
009966
00CC66
00FF66
330066
333366
336666
339966
33CC66
33FF66
660066
663366
666666
669966
66CC66
66FF66
999999
000099
003399
006699
009999
00CC99
00FF99
330099
333399
336699
339999
33CC99
33FF99
660099
663399
666699
669999
66CC99
66FF99
CCCCCC
0000CC
0033CC
0066CC
0099CC
00CCCC
00FFCC
3300CC
3333CC
3366CC
3399CC
33CCCC
33FFCC
6600CC
6633CC
6666CC
6699CC
66CCCC
66FFCC
FFFFFF
0000FF
0033FF
0066FF
0099FF
00CCFF
00FFFF
3300FF
3333FF
3366FF
3399FF
33CCFF
33FFFF
6600FF
6633FF
6666FF
6699FF
66CCFF
66FFFF
FF0000
990000
993300
996600
999900
99CC00
99FF00
CC0000
CC3300
CC6600
CC9900
CCCC00
CCFF00
FF0000
FF3300
FF6600
FF9900
FFCC00
FFFF00
00FF00
990033
993333
996633
999933
99CC33
99FF33
CC0033
CC3333
CC6633
CC6633
CCCC33
CCFF33
FF0033
FF3333
FF6633
FF9933
FFCC33
FFFF33
0000FF
990066
993366
996666
999966
99CC66
99FF66
CC0066
CC3366
CC6666
CC9966
CCCC66
CCFF66
FF0066
FF3366
FF6666
FF9966
FFCC66
FFFF66
FFFF00
990099
993399
996699
999999
99CC99
99FF99
CC0099
CC3399
CC6699
CC9999
CCCC99
CCFF99
FF0099
FF3399
FF6699
FF9999
FFCC99
FFFF99
00FFFF
9900CC
9933CC
9966CC
9999CC
99CCCC
99FFCC
CC00CC
CC33CC
CC66CC
CC99CC
CCCCCC
CCFFCC
FF00CC
FF33CC
FF66CC
FF99CC
FFCCCC
FFFFCC
FF00FF
9900FF
9933FF
9966FF
9999FF
99CCFF
99FFFF
CC00FF
CC33FF
CC66FF
CC99FF
CCCCFF
CCFFFF
FF00FF
FF66FF
FF99FF
FFCCFF
FFFFFF
Postavi kursor na željenu boju